Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n

?y l lo?i D??c tr, s?n xu?t t? ngu?n nguyn li?u l tr Shan Tuy?t c? th? l to hng tr?m n?m tu?i t?i vng Cao B? - H Giang. Tr Shan Tuy?t ? ?y sinh tr??ng v pht tri?n trong ?i?u ki?n h?t s?c thu?n l?i ? ?? cao trn 1000m so v?i m?t n??c bi?n c kh h?u mi?n n ??i. Nn l tr Shan Tuy?t c? th? ? ?y to v dy ??c bi?t ???c ph? m?t l?p t? tr?ng mu?t...

Đọc thêm...
 

??c s?n c?a vng tr c? th? Su?i Ging. T?ng bp tr ???c tuy?n ch?n t? cc g?c tr c? th? m?c t? nhin trn ni cao 1.300m, c trn 300 n?m tu?i ? x Su?i Ging, huy?n V?n Ch?n, t?nh Yn Bi. ?y l gi?ng tr Shan l?u nin k?t tinh kh c?a ??t tr?i h?i t? c? ba y?u t?: h??ng, v? v m?u s?c...


Đọc thêm...
 

Tr Oolong 68 - Tr h?u c? c?a th??ng hi?u Song H? Tr c ngh?a l l?c pht, l?c pht. ?y l gi?ng tr Oolong ???c tr?ng v ch? bi?n t?i Di Linh, t?nh Lm ??ng theo tiu chu?n ??t hng ring c?a Song H? Tr ph h?p v?i nhu c?u th??ng th?c cao c?p, ??c tr?ng c?a ng??i Vi?t. Di Linh l vng ??t  c ?? cao trn 1.300 mt so v?i m?t n??c bi?n, thu?c t?nh Lm ??ng c di?n tch tr?ng ch l?n nh?t c? n??c....

Đọc thêm...
 

Ph? Thi Nguyn x?a l r?ng cy b?t ngn, dn r?t th?a. Vng ??t bn s?n ??a ny c?nh quan thin nhin h?u tnh v?i nh?ng dy ??i b?t ngu?n t? ni Th?n L?n  tho?i tho?i v? h??ng m?t tr?i l?n v cc con su?i men theo tri?n ??i rc rch ch?y. Vo ??u th? k? 20, C? Ngh S? - Ti?n s? Nguy?n ?nh Tu?n, ng??i lng S? x Mai ?nh huy?n Hi?p Ha T?nh B?c Giang lm Tu?n Ph? Thi Nguyn ? chiu hi?n ?i s?, chiu m? dn d??i xui cng dn b?n ??a l?p nn lng Tn C??ng  v?i ngh? tr?ng ch...

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.