Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n

Ti sinh ra thu?c th? h? Ch Chn, th?i m cc qun n??c tr ven ???ng m?c ln r?t nhi?u t?i H N?i.  L?n ln ???c bi?t qun Tr  Xanh c?a c? ngo?i ti m? t? n?m 1958 t?i 25 Nguy?n Du tr??c c?a c? quan T?ng C?c B?u ?i?n. N??c Ch Xanh c?a c? ti ???c mc ra t? v snh ???c ? k? trong  l?p v?i b? gai bn  ngoi l thng g? nu s?m theo th?i gian b?ng  chi?c go d?a nh?. Bt n??c ch xanh lun c mu vng sng snh nh? m?t ong r?t h?p d?n ng??i ?ang lc kht. Cho t?i chn tr m?n 5 xu th?i bao c?p c?ng ???c c? ti chu ?o chu?n b?, ch?m cht t?ng khu : l?a tr, l?a n??c, l?a bnh pha tr v hm tr sao cho th?t ngon, th?t ??m ?. Qun Tr ny l m?t th?i h?i t? Ch Chn  cn b? T?ng C?c B?u ?i?n v b con l?i ph? n  ? ch?ng ki?n nhi?u thay ??i c?a th?i cu?c.


 Th? nh?ng cch u?ng tr Tu, u?ng tr thanh nh  theo ki?u H N?i x?a l?i khc v  ti ch? ???c nghe k? l?i  khi u?ng tr trong gia ?nh . V Ci ?m ??t , Chn Tr Trong S??ng nh?ng cu truy?n c?a c? Nguy?n Tun ? nh?p tm vo ti, cu chuy?n ? khng ch?  l th u?ng tr thanh tao  m n cn bao hm c? tri?t l th??ng ngo?n v kinh doanh.

S?m ???c ti?p xc v?i tr v c?m ???c ci th u?ng tr ti say m lun nh?ng chi?c ?m u?ng tr T?u theo ki?u H N?i ngy x?a , ? chnh l ?m ??t T? Sa, n l m?t b? ph?n h?p thnh v?n ha Tr.

T? ch? yu thch thm m?t b??c n?a l s?u t?m v trong qu trnh s? d?ng ti m?i hi?u ???c th? no l ?m ??t T? Sa chnh th?ng ? Hi?u ???c m?t ph?n no tnh n?ng, thnh ph?n  c?u t?o c?a ??t , ?? ht n??c, thng kh c?a ch?t ??t t? Sa, c?ng nh? cng d?ng pha Tr c?a ?m T? Sa v c? k? thu?t ch? tc, phong cch trang tr, ngh? thu?t c?a danh nhn , danh tc. Phong cch th??ng ngo?n ?m T? Sa c?a ti c?ng hnh thnh d?n.
Th??ng ngo?n ?m T? Sa  v?a ??n gi?n  m v?a thm thy. Qua ? ta m?i th?y  ???c ti hoa c?a ng??i th?  v nt ??p ti?m ?n c?a v?n ha Ph??ng ?ng.

M? cnh  c?a v?n ha Ph??ng ?ng c th? t? ?y khng ? Nh?ng chi?c ?m T? Sa.

Chng ti hy v?ng trang Website  www.amtusa.vn s? ??ng hnh cng b?n ?? khm ph thm v? V?n Ha Ph??ng ?ng.


[V? ??u trang]


 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.