Sản phẩm Văn hóa trà Danh trà Việt - Trung

Tm ki?m s?n ph?m
H? tr? tr?c tuy?n

Anh Mai T?n D?ng

ANH MAI T?N D?NG - TP. H? CH MINH


Trong ngy khai tr??ng 24 4 t?i s? 6A L Qu ?n

? k?t duyn v?i chi?c ?m ??c bi?t do Vi?t Ph Qu Th? ??t lm. Ph?n cn ?m b?ng ng?c Ph?t ???c lm t?i Tp. HCM do cng ty chuyn v? ? qu th?c hi?n. Trn cn c kh?c ch? Vi?t Ph Qu Th?. V Ngh? nhn Va?n My? C?m - Tr? ly? Cng Ngh? My? Thu?t ? th?c hi?n lm chi?c ?m c cn b?ng Ng?c Ph?t.Ngh? nhn V?n M? C?m.

N?m 1968 sinh ra ta?i Th? Gia ?a?o Ngh? Nghi H?ng Giang T, N?m 1982 ?i la?m ta?i X???ng Cng ngh? Nghi H?ng, h?n 20 n?m theo C Ta?o Uy?n Phn ho?c ngh?, trong qua? tri?nh ti?m hi?u v? ngh? thu?t T?? Sa ? mang h?i ho?a v ?iu kh?c ( da?n hoa) cu?ng k?t h??p h??u c? trn mi?nh ?m Tra? .Ca?c ta?c ph?m Tn, ???c, Tinh, Xa?o va? th??c du?ng r?t ????c ca?c gi??i khen ng??i, ?a? nhi?u l?n ????c gia?i th???ng trong ca?c gia?i trong va? ngoa?i n???c, ??ng th??i ????c gi??i thi?u la?m chuyn ?? trn ca?c ba?o va? t?p chi?. R?t ????c ca?c nha? S?u t?m trong va? ngoa?i n???c ng???ng m?, la? m?t ?a?o ngh? gia tre? tu?i co? ti?m l??c.

 
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.